บริการจัดหา แรงงานต่างด้าวเข้าทำงานในองค์กรของท่านตามระบบ MOU ถูกกฎหมาย100%
    (จัดส่งแรงงานพร้อม Passport, Visa, Workpermit ระบุนายจ้างอย่างชัดเจน)
    ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาแรงงานคนต่างด้าว
    ขอโควต้าจากสำนักงานจัดหางานแต่ละพื้นที่
    ยื่นแบบแสดงความต้องการแรงงานต่างด้าว(Demand letter) ที่สำนักงานเขต
    จัดทำรายชื่อแรงงานต่างด้าว(Namelist) ตามที่ท่านต้องการ
    นำรายชื่อแรงงานต่างด้าว(Namelist) ยื่นที่สำนักงานจัดหางานแต่ละพื้นที่
    ยื่นรายชื่อคนงานที่อนุมัติจากสำนักงานจัดหางานไปที่กระทรวงแรงงานไทย และกำหนดวันรับคนงาน
    รับคนงาน และ ยื่นขอใบอนุญาตทำงานของคนงาน

Passport พาสปอร์ต แรงงานต่างด้าว คือ หนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศแบบถูกต้องตามหลักสากล

 • - Passport พาสปอร์ต เมียนมา พิมพ์ "PPMRR"
 • - Passport พาสปอร์ต ลาว พิมพ์ "PPLAO"
 • - Passport พาสปอร์ต กัมพูชา พิมพ์ "PPKHM"


หนังสือเดินทางแบบต่างๆ แบ่งประเภทและรูปแบบได้ดังนี้


แรงงานพม่า

 • - Temporary Passport (TP เล่มแดง) มี 2 รุ่น รุ่นแรกอายุ 4 ปี รุ่นสองอายุ 6 ปี
 • - Temporary Passport (TP เล่มม่วง) มีอายุ 6 ปี
 • - Certificate of Identity (CI เล่มเขียว) มีอายุ 4 ปี
 • - Inter passport (เล่มสีแดง)มีอายุ 5 ปี


แรงงานลาว

 • - Certificate of Identity (CI เล่มเขียวอ่อน) มีอายุ 2 ปี
 • - หนังสือเดินทาง (International Passport)
 • - ลาว เล่มสีน้ำเงิน มีอายุ 10 ปี


แรงงานกัมพูชา

 • - Travel Document (TD เล่มดำ) มีอายุ 5 ปี
 • - หนังสือเดินทาง (International Passport)
 • - กัมพูชา เล่มสีเลือดหมู มีอายุ 10 ปี