บริการจัดหา แรงงานคนต่างด้าวเข้าทำงานกับนายจ้างในประเทศ ตามระบบ MOU ถูกกฎหมาย100%
    (จัดส่งแรงงานพร้อม Passport, Visa, Workpermit ระบุนายจ้างอย่างชัดเจน)
    ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาแรงงานคนต่างด้าว
    ยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงาน กับกรมการจัดหางาน
    จัดทำรายชื่อแรงงานต่างด้าว(Namelist) ตามที่ท่านต้องการ
    นำรายชื่อแรงงานต่างด้าว(Namelist) ยื่นดำเนินการ ณ สำนักงานจัดหางานแต่ละพื้นที่
    ยื่นรายชื่อคนงานที่อนุมัติจากสำนักงานจัดหางานไปที่กระทรวงแรงงานไทย และกำหนดวันรับคนงาน
    รับคนงานพาตรวจลงตราวีซ่า ตรวจสุขภาพ ทำใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์แรกรับฯ ก่อนจัดส่งแรงงานถึงนายจ้าง


Passport พาสปอร์ต แรงงานต่างด้าว คือ หนังสือเดินทางของแรงงานคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศแบบถูกต้อง

 • Passport พาสปอร์ต เมียนมาร์ พิมพ์ "PPMRR"
 • Passport พาสปอร์ต ลาว พิมพ์ "PPLAO"
 • Passport พาสปอร์ต กัมพูชา พิมพ์ "PPKHM"

หนังสือเดินทางแบบต่างๆ แบ่งประเภทและรูปแบบได้ดังนี้
แรงงานพม่า

 • Temporary Passport (TP เล่มแดง) มี 2 รุ่น รุ่นแรกอายุ 4 ปี รุ่นสองอายุ 6 ปี
 • Temporary Passport (TP เล่มม่วง) มีอายุ 6 ปี
 • Certificate of Identity (CI เล่มเขียว) มีอายุ 4 ปี
 • Inter passport (เล่มแดง) มีอายุ 5 ปี

แรงงานลาว

 • Certificate of Identity (CI เล่มเขียวอ่อน) มีอายุ 2 ปี
 • หนังสือเดินทาง (International Passport) เล่มน้ำเงิน มีอายุ 10 ปี

แรงงานกัมพูชา

 • Travel Document (TD เล่มดำ) มีอายุ 5 ปี
 • หนังสือเดินทาง (International Passport) เล่มเลือดหมู มีอายุ 10 ปี