(จัดหา จัดส่ง นำเข้า แรงงานต่างด้าว พร้อม Passport, Visa, Workpermit ระบุนายจ้างอย่างชัดเจน)

ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาแรงงานคนต่างด้าว

    ขอโควต้าจากสำนักงานจัดหางานแต่ละพื้นที่
    ยื่นแบบแสดงความต้องการแรงงานต่างด้าว(Demand letter) ที่สำนักงานเขต
    จัดทำรายชื่อแรงงานต่างด้าว(Namelist) ตามที่ท่านต้องการ
    นำรายชื่อแรงงานต่างด้าว(Namelist) ยื่นที่สำนักงานจัดหางานแต่ละพื้นที่
    ยื่นรายชื่อคนงานที่อนุมัติจากสำนักงานจัดหางานไปที่กระทรวงแรงงานไทย และกำหนดวันรับคนงาน
    รับคนงาน และ ยื่นขอใบอนุญาตทำงานของคนงาน

(จัดส่งแรงงานพร้อม Passport, Visa, Workpermit เอกสารเพิ่มพื้นที่การทำงาน)

   งานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต แปรรูปอาหาร ตัดเย็บเสื้อผ้า สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ กรรมกรทำความสะอาด ฝ่ายคลังสินค้า
  จัดส่งแรงงาน 50คน+ล่าม 1คน
   สวัสดิการแรงานอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท หรือ เป็นไปตามข้อตกลง(กรณีนายจ้างมีสวัสดิการให้แรงงาน จะเป็นผลต่อการคิดอัตราค่าบริหารจัดการ)
 

    รับจ้างประกอบชิ้นงาน
    รับจ้างเหมางานทำความสะอาด งานแม่บ้านประจำสำนักงาน
    ร้บจ้างเหมากรรมกรแบก ขนย้ายสินค้า
    แรงงานฝ่ายคลังสินค้าทั่วไป
 

    จัดทำหนังสือเดินทาง(Passport)
    ขอตรวจลงตราวีซ่าเพื่อทำงานในประเทศไทย(Visa NON L-A)
    ขอตรวจโรคแรงงานต่างด้าว หรือตรวจตามมาตรฐาน ISO
    ขอใบอนุญาตทำงาน(Work Permit)
    การรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว(90วัน)
    การขอต่ออายุวีซ่าทำงานของแรงงานแบบต่อเนื่อง กรณีทำงานครบ 2ปี
    การขอต่ออายุการทำงานของแรงงานแบบต่อเนื่อง กรณีทำงานครบ 4ปี
    ตรวจสุขภาพประจำปี
    ปรับสภาพแรงงานหลบหนีเข้าเมือง ให้ถูกกฏหมายโดยเข้าระบบ MOU
 

    บริการสรรหาบุคลากรไทย หรือผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ
    บริการ และให้คำปรึกษา ในการแก้ไขปัญหาแรงงานในทุกกรณี