ดาวน์โหลดเอกสาร

ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9
ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน(MOU) ตามมาตรา 9
ตท.3  คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11
ตท.4  คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
ตท.5  คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23
ตท.6  คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26
 

แบบที่ 1 กรณี
     การเปลี่ยน/ย้าย/เพิ่มที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม

  แบบที่ 2 กรณี
     1. เพิ่ม/เปลี่ยนตำแหน่งงาน และลักษณะงานในสถานประกอบการเดิม หรือสถานประกอบการแห่งใหม่
     2. การเพิ่มนายจ้าง/สถานประกอบการแห่งใหม่ที่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิม
ตท.7 แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 12
ตท.10  แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 9
 
คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
การแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
แบบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน
แบบฟอร์มสัญญาจ้าง (MOU)
 

Credit: สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว