การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อลดต้นทุน - เพิ่มผลผลิต "ทางเลือกของธุรกิจ แห่งอนาคต"
 

"คน" เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญและมีความผันแปรมากที่สุด แต่ในทางปฏิบัติยังพบปัญหาอยู่มาก เช่น

   การรับสมัคร / คัดเลือก ต้องผ่านขั้นตอนและใช้เวลามาก
   การเพิ่ม / ลดอัตรากำลัง ก็จัดการไม่ได้ดั่งใจ
   การจ่ายค่าจ้าง / สวัสดิการ เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ติดตัวตลอดเวลา
 
  การควบคุม สั่งงาน ลงโทษ ก็มีปัญหาจุกจิก และยังมีกฏหมายหลายฉบับเข้ามาเกี่ยวข้อง
 

►N&H จะช่วยบริหารงานบุคคลช่วยลดต้นทุน - เพิ่มผลผลิต ให้ท่านได้อย่างไร?

1. ลดต้นทุนการผลิตทางตรง
   ช่วยให้ท่านสามารถ ลดค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้าง - สวัสดิการลงได้

2. ลดปัญหาการบริหารงานบุคคลแอบแฝง เช่น
  ตัดความกังวลด้านการก่อตั้งสหภาพแรงงาน - การนัดหยุดงาน
  สามารถปรับเพิ่ม - ลด จำนวนพนักงานตามกำลังการผลิตที่ต้องการได้
  สามารถลดความขัดแย้งระหว่างหัวหน้างาน - พนักงานในการสั่งงาน
  สามารถเปลี่ยนตัวพนักงานที่ไม่มีคุณภาพได้ตามที่ต้องการ
  ลดต้นทุนในการรับสมัครสรรหาว่าจ้าง - คัดเลือกพนักงานและการดำเนินการด้านแรงงาน
  ลดภาระงานบุคคล - งานบัญชีในการทำค่าจ้าง / เงินเดือน / สวัสดิการต่างๆ ที่มากเกินไป
  สามารถควบคุมแรงงานได้คงที่
  ลดความเสี่ยงในเรื่องข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

► สิ่งที่ท่านจะได้รับจากบริการของ N&H


  คุณได้รับพนักงานและบริการมีประสิทธิภาพ
  เข้าถึงความต้องการของท่าน
  มีพนักงานทดแทนตลอดเวลา
 ทำให้หมดภาระทางกฏหมาย payroll และสวัสดิการ
  ได้รับพนักงานที่มีคุณภาพ
  ผ่านการคัดสรร

 

การลดต้นทุนค่าแรงงาน

ต้นทุนแรงงานก็คือค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับแรงงานในการดำเนินธุรกิจ อาทิ เงินเดือน ค่าแรงงาน ค่าวัสดิการต่างๆ การบริหารลดต้นทุนค่าแรงงานไม่ได้ความความว่า ลดเงินเดือน ลดค่าจ้างของพนักงาน แต่หมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม ลองคิดดูว่าหากบริษัทของเรามีบุคลากรที่มีความสามารถหลายๆ คน ก็เหมือน ตัวแปรในการขับเคลื่อนบริษัทให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และเมื่อมองในด้านเศรษฐศาสตร์ เมื่อมีการสร้างผลงานของแรงงานทำให้ธุรกิจกิจการขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนค่าแรงงาน การลดต้นทุนค่าแรงงานในที่นี้ จึงเกิดขึ้นจากผลผลิตและผลงานที่สูงขึ้น

กิจการก็ต้องค่อยติดตามความเคลื่อนไหวของอัตรค่าแรงงาน และการเพิ่มของแรงงานในแต่ละปี รวมถึงอัตราเงินเดือน ค่าแรงงาน เพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผนกำหนดเป้าหมายผลผลิตผลงานให้สอดคล้องกันในแต่ละปี ซึ่งเรียกว่าการจัดงบประมาณประจำปี

การควบคุมจำนานพนักงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเคร่งครัดเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยไม่ให้รายจ่ายค่าแรงสูงเกินความจำเป็น การขอเพิ่มจำนวนบุคลากรแต่ละครั้งต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับแผนธุรกิจ การเพิ่มจำนวนบุคลากร 1 คน ย่อมหมายถึงการรักษาบุคลากรผู้นั้นต่อไปในระยะยาว กิจการจึงจำเป็นต้องระมัดระวังในการคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพที่จะเติบโตก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

แนวทางการลดต้นทุนค่าแรงงาน
เพื่อให้การบริหารต้นทุนค่าแรงงานมีประสิทธิภาพสูงสุด กิจการต้องดำเนินมาตรการหลายด้านพร้อมๆกัน ต่อไปนี้เป็นแนวทางที่อาจนำมาใช้เพื่อลดต้นทุนค่าแรงงานในกรณีที่ยังสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย
  การควบคุมอัตราการเพิ่มเงินเดือนอย่างเหมาะสม
  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพนักงาน
  ควบคุมการเพิ่มจำนวนพนักงาน
  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
  การจ้างแรงงานชั่วคราวในช่วงความต้องการผลผลิตสูง
  การให้พนักงานรายวันพักงานในช่วงผลผลิตต่ำ
  การปรับปรุงกระบวนการการผลิตเพื่อลดต้นทุนค่าแรงงาน
  การย้ายฐานการผลิตไปยังประเทสที่มีค่าแรงต่ำ
  การลดขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ