บริษัท เอ็น&เอช เซอร์วิส จำกัด   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  โดยมี คุณซรัน ฮอก และ คุณณัฐนันท์ เมฆขำ เป็นกรรมการผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านแรงงานคนต่างด้าว, Sub-Contract และทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยบริษัท เอ็น&เอช เซอร์วิส จำกัด ให้บริการจัดหา-นำเข้าแรงงานคนต่างด้าว    เพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทยในรูปแบบ MOU ถูกต้องกฎหมาย 100%, บริการงาน Sub-Contract, บริการรับจ้างเหมาแรงงาน แบก ขนย้ายสินค้า, บริการรับจ้างประกอบชิ้นงาน, บริการงานแม่บ้านทำความสะอาด, บริการจัดหาแรงงานคนไทย หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ และบริการงานด้านเอกสารแทนนายจ้าง/แรงงานแบบครบวงจร ตลอดจนดำเนินการ/จัดทำเอกสารต่างชาติ เป็นต้น
             ด้วยนโยบายการบริหารงานที่มุ่งเน้นสร้างระบบงานการบริหารสู่มาตรฐานสากล และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด ดังนั้น คุณณัฐนันท์ เมฆขำ จึงเป็นผู้บริหารจัดการ  N&H Service Co.,Ltd. ณ ประเทศไทยและคุณซรัน ฮอก ดูแลบริหารจัดการ Unicorn Manpower Co.,Ltd. ณ ประเทศกัมพูชา ที่รับผิดชอบจัดหา คัดสรรแรงงาน อบรมให้ความรู้เบื้องต้น และดำเนินการเอกสารของแรงงาน
          

 

 


 

       ในยุคการปรับตัวทางเศรษฐกิจและการแข่งขันสูงเช่นในปัจจุบันนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารย่อมมองเห็นว่าการลดภาระการจัดการบางอย่างลง แต่สามารถให้ผลผลิตได้เท่าเดิม หรือมากขึ้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญ การจัดการเรื่องกำลังคนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สามารถลดภาระลงและสามารถลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิตได้

       ปัจจุบันนี้ การใช้บริการบริหารจัดการกำลังคนของบริษัทตัวแทนจัดหาแรงงานคนต่างด้าว จึงเป็นวิธีการที่นิยมใช้บริการกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นการให้บริการของบริษัท เอ็น&เอช เซอร์วิส จำกัด จะทำให้ท่านเห็นถึงความรับผิดชอบและการบริการที่แตกต่างจากบริษัทฯ อื่นอย่างไร? เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาว่าจ้างรวมถึงจัดทำเอกสารและขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานถูกต้องตามกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ(MOU) ให้กับผู้ประกอบการประเภทต่างๆ เช่น แรงงานเพื่อทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปอาหาร ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กรรมกรแบ-ขนย้ายสินค้า แม่บ้านทำความสะอาด คนสวน รวมถึงให้บริการจัดทำเอกสารแทนนายจ้าง/แรงงาน เช่น จัดทำเอกสารแรงงานให้ถูกต้องตาม MOU, รายงานตัว 90วัน, บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน(work permit), ตรวจลงตราวีซ่า-ต่อวีซา(Visa), ต่ออายุหนังสือเดินทาง(passport) และรับปรึกษาปัญหาแรงงานในทุกกรณี
     บริษัทมีการรับประกันแรงงาน และบริการหลังส่งมอบแรงงาน มีการควบคุมและบริหารแรงงานการดำเนินงานภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือด้านขวัญกำลังใจของพนักงานในการดูแลรับผิดชอบของทางบริษัทฯ