บริการทางด้านเอกสารแรงงานคนต่างด้าว MOU แบบครบวงจร ด้วยคุณภาพและความรวดเร็วจะช่วยให้เจ้าของกิจการลดเวลาในกระบวนการในส่วนนี้ เนื่องจากทางทีมงานเรามีความเชี่ยวชาญทุกกระบวนการในเรื่องดังกว่าว จึงสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพื่อทำหน้าที่นี้แทน

ข้อดีของการนำเข้าแรงงานแบบ MOU
1. แรงงานเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย
2. สามารถนำเข้ามาได้จำนวนมาก
3. สามารถกำหนดแรงงานที่ต้องการได้
4. เสียค่าใช้จ่ายน้อย
5. ความเสี่ยงไม่มี
________________________________
บริการทั้งหมดของเรา
- บริการต่อ VISA
- ต่อ work permit 
- รายงานตัว 90 วัน 
- ขยายเล่ม passport 
- แปรสภาพแรงงานให้ถูกกฏหมาย

 

Visa วีซ่าแรงงานต่างด้าว MOU คือ หนังสืออนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าวหากต้องการจะทำงานต้องมีวีซ่า โดยต้องให้นายจ้าง จัดเตรียม จัดส่งสัญญาจ้างพร้อมเอกสารดำเนินงานธุรกิจของสถานประกอบการไปยื่นต่อสถานทูตในประเทศนั้นๆ เมื่อพิจารณาออกวีซ่าและได้รับแล้ว จึงสามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ และเมื่อได้เข้ามาทำงานแล้ว แรงงานต่างด้าวมีความประสงค์ที่จะขออยู่ต่อ ก็ต้องทำเรื่องต่อวีซ่า Visa

เอกสารสำหรับขออยู่ต่อ(หรือต่อวิซ่าแรง)งานต่างด้าว
1. แบบฟอร์มขออยู่ต่ออายุวีซ่า (ตม.7) ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 จำนวน 1 รูป
2. หนังสือเดินทาง
3. ใบอนุญาตทำงานที่ต่ออายุแล้ว
4. ทร.38/1
5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล อายุไม่เกิน 6 เดือน
6. ใบโควตาของนายจ้าง
7. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ของนายจ้าง
8. แผนที่
9. กรณีเปลี่ยนนายจ้างต้องมีใบเสร็จเปลี่ยนนายจ้างมาด้วย