5 ขั้นตอน หลังจากลงทะเบียนออนไลน์ คนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง

ตามมติ ครม. การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติอยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมายเป็นกรณีพิเศษ คนต่างด้าวตรวจคัดกรองหาเชื่อโควิด-19 จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลภายใน 16 เม.ย. 64 จัดทะเบียนปร...

อ่านต่อ →

ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ ครม.

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวภายในประเทศ กรณีแรงงานต่างด้าวมีนายจ้าง ระหว่างวันที่ 15 ม.ค.64 - 13 ก.พ.64 นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว แนบรูปถ่ายคนต่างด้าว พิมพ์เอกสาร ใบแจ้งชำร...

อ่านต่อ →

อบรมความปลอดภัยแรงงานต่างด้าว

อบรมความปลอดภัยแรงงานต่างด้าว เป็นการให้ความรู้การกับแรงงานต่างด้าวก่อนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำงานของบริษัทเพื่อให้แรงงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติตน อย่างไรในการทำงาน การจัด...

อ่านต่อ →

อบรม ชี้แจง อธิบายลักษณะงานที่จะต้องทำ ก่อนนำแรงงานข้ามมาทำงาน

อบรม ชี้แจง อธิบายลักษณะงานที่จะต้องทำ ก่อนนำแรงงานข้ามมาทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แรงงานต่างด้าว ก่อนเข้ามาทำงานในประเทศไทย...

อ่านต่อ →

อบรมความปลอดภัยแรงงานต่างด้าว

อบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา สำหรับนำไปใช้จริงในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับแรงงานของเรา ...

อ่านต่อ →

อบรมพนักงานก่อนเข้าทำงาน

อบรมพนักงานก่อนเข้าทำงาน เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องทำ ตลอดจนกฏระเบียบข้อบังคับในระหว่างการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด...

อ่านต่อ →

ปฐมนิเทศแรงงานของบริษัท NSL Food Co.,Ltd.

จัดส่งแรงงานสัญชาติกัมพูชา ประจำเดือนกันยายน 2558 และปฐมนิเทศ ก่อนเข้าทำงานที่บริษัท NSL Food Co.,Ltd. สาขาอมตะนครเฟส7 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน เป็นแนวทางปฏิบัติทุกครั้งของ N&H Service Co....

อ่านต่อ →