อบรมพนักงานก่อนเข้าทำงาน

อบรมพนักงานก่อนเข้าทำงาน เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องทำ ตลอดจนกฏระเบียบข้อบังคับในระหว่างการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด