อบรม ชี้แจง อธิบายลักษณะงานที่จะต้องทำ ก่อนนำแรงงานข้ามมาทำงาน

อบรม ชี้แจง อธิบายลักษณะงานที่จะต้องทำ ก่อนนำแรงงานข้ามมาทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แรงงานต่างด้าว ก่อนเข้ามาทำงานในประเทศไทย