อบรมความปลอดภัยแรงงานต่างด้าว

อบรมความปลอดภัยแรงงานต่างด้าว เป็นการให้ความรู้การกับแรงงานต่างด้าวก่อนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำงานของบริษัทเพื่อให้แรงงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติตน อย่างไรในการทำงาน

การจัดอบรมความปลอดภัย เรามองเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากแรงงานเมื่อเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน เครื่องจักร อุปกรณ์การทำงาน ก็เกิดความเสี่ยงต่อร่างกาย จิตใจ สุขภาพ จนถึงชีวิต ทางบริษัทจึงมีนโยบายการอบรมความปลอดภัย เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถเบื้องต้นให้แก่แรงงานก่อนถึงมือผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และเมื่อทางบริษัทส่งตัวแรงงานปฏิบัติงานแล้ว ก็สามารถปรับตัวกับที่ทำงานใหม่ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเกิดผลดีโดยตรงกับเจ้าของกิจการที่จ้างแรงงาน

ทาง N&H Service มีการปรับหลักสูตรฝึกอบรมเสมอ ๆ เพื่อให้แรงงานได้รับความรู้ ข่าวสาร ที่ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพราะแรงงานที่ทางบริษัทจัดส่งไป ต้องมีคุณภาพเสมอ นั้นคือ อุดมการณ์ของเรา