ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ ครม.

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวภายในประเทศ กรณีแรงงานต่างด้าวมีนายจ้าง

ระหว่างวันที่ 15 ม.ค.64 - 13 ก.พ.64
นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว แนบรูปถ่ายคนต่างด้าว พิมพ์เอกสาร ใบแจ้งชำระเงิน ค่าใบอนุญาตทำงาน
รับแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ ของกระทรวงแรงงาน ได้ที่ https://e-workpermit.doe.go.th

ภายใน 16 เม.ย.64
ตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
จัดชุดเข้าตรวจคัดกรองหาเชื่อโควิด-19 COVID-19 และตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค
ค่าใช้จ่ายรวม
- กิจการทั่วไป 7,200 บาท
- กิจการประมง 7,300 บาท
คนต่างด้าวได้รับใบรับรองแพทย์และประกันสุขภาพ

ภายใน 16 มิ.ย.64
รับยื่นคำขออนุญาตทำงาน ผ่านระบบออนไลน์กระทรวงแรงงาน https://e-workpermit.doe.go.th
- นายจ้างไปชำระเงิน 1,900 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) หรือ ธนาคารกรุงไทย
- นายจ้างยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน แนบใบรับร้องแพทย์ และหลักฐานการชำระเงิน
- พิมพ์ใบรับค่าขออนุญาตทำงานเพื่อไปจัดทำทะเบียนประวัติ(บัตรชมพู)
- กรรมการจัดหางานส่งข้อมูลให้กรมการปกครอง

ภายใน 12 พ.ย.64
จัดทำทะเบียนประวัติ กระทรวงมหาดไทย
นายจ้าง/คนต่างด้าว นำใบรับค่าขออนุญาตทำงานไปทำทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) และรับบัตรชมพู ณ สถานที่ ที่กรมการปกครอง/กรุงเทพฯ กำหนด

ค่าใช้จ่าย
ค่าทำทะเบียนประวัติ 20 บาท
ค่าบัตรชมพู 60 บาท

** คนต่างด้าว ทำงานประมง ทะเล ไปทำหนังสือคนประจำเรือ ณ ที่กรมประมงกำหนด ค่าทำหนังสือคนประจำเรือ 100 บาท** ต้องการให้ บริษัท N&H ดำเนินการทักแชทไว้ได้เลยนะคะ หรือโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์ 02-102-1317 เวลาทำการ 08.30 น.-17.30 น.